Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
25 «Спрощена фінансова звітність» (пункт 5 розділу I)
Фінансова звітність малого підприємства
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2020 04 01
Підприємство Комунальне некомерційне підприємство “Міська лікарня №1” Запорізької міської ради за ЄДРПОУ 20498781
Територія Запорізька за КОАТУУ 2310136700
Організаційно-правова
форма господарювання
Комунальне підприємство за КОПФГ 150
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів за КВЕД 86.10
Середня кількість працівників, осіб 540
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон вулиця Чумаченка, буд.21 А, м.Запоріжжя, Запорізька обл., 69104 0612207059
1. Баланс Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006
на 31 березня 2019 р.
Актив Код
рядка
На початок звітного року На кінець звітного
періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи 1000 3,8 3,7
первісна вартість 1001 3,9 3,9
накопичена амортизація 1002 -0,1 -0,2
Незавершені капітальні інвестиції 1005    
Основні засоби: 1010 37 374,6 35 721,8
первісна вартість 1011 86 289,3 86 393,4
знос 1012 -48 914,7 -50 671,6
Довгострокові біологічні активи 1020    
Довгострокові фінансові інвестиції 1030    
Інші необоротні активи 1090    
Усього за розділом I 1095 37 378,4 35 725,5
II. Оборотні активи      
Запаси: 1100 1 670,1 1 479,3
у тому числі готова продукція 1103    
Поточні біологічні активи 1110    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 179,7 70,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 46,9 67,3
у тому числі з податку на прибуток 1136    
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155   107,9
Поточні фінансові інвестиції 1160    
Гроші та їх еквіваленти 1165 619,6 999,0
Витрати майбутніх періодів 1170 13,5 6,8
Інші оборотні активи 1190 0,9 2,5
Усього за розділом II 1195 2 530,7 2 733,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
1200    
Баланс 1300 39 909,1 38 459,1
Пасив Код
рядка
На початок звітного року На кінець звітного
періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 23,0 23,0
Додатковий капітал 1410 47 314,4 47 195,4
Резервний капітал 1415    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -9 782,0 -12 740,3
Неоплачений капітал 1425 (   ) ( )
Усього за розділом I 1495 37 555,4 34 478,1
II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування
та забезпечення
1595 1 436,2 2 392,3
III. Поточні зобов’язання      
Короткострокові кредити банків 1600    
Поточна кредиторська заборгованість за:      
довгостроковими зобов’язаннями 1610    
товари, роботи, послуги 1615   461,6
розрахунками з бюджетом 1620 8,8 8,2
у тому числі з податку на прибуток 1621    
розрахунками зі страхування 1625   405,8
розрахунками з оплати праці 1630 37,6 59,1
Доходи майбутніх періодів 1665 804,0 599,3
Інші поточні зобов’язання 1690 67,1 54,7
Усього за розділом III 1695 917,5 1 588,7
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700    
Баланс 1900 39 909,1 38 459,1
2. Звіт про фінансові результати
за   1 квартал   2020 р.
Форма № 2-м
Код за ДКУД 1801007
Стаття Код
рядка
За звітний період За аналогічний
період
попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
2000 1 119,3  
Інші операційні доходи 2120 13 660,9  
Інші доходи 2240 216,5  
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 14 996,7  
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 -2 364,8 ( )
Інші операційні витрати 2180 -15 681,4 ( )
Інші витрати 2270   ( )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 -18 046,2 ( )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 -3 049,5  
Податок на прибуток 2300 (   ) ( )
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350   -3 049,5        
Керівник   В.П.Ротко
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер   І.В.Головіна
(підпис) (ініціали, прізвище)