Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
25 «Спрощена фінансова звітність» (пункт 5 розділу I)
                                                                                 
Фінансова звітність малого підприємства
                                                                    КОДИ
Дата (рік, місяць, число)     2020 01 01
Підприємство Комунальне некомерційне підприємство “Міська лікарня №1” Запорізької міської ради за ЄДРПОУ         20498781
Територія Запорізька за КОАТУУ         2310136700
Організаційно-правова
форма господарювання
Комунальне підприємство за КОПФГ         150
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів за КВЕД         86.10
Середня кількість працівників, осіб 541                        
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком                        
Адреса, телефон вулиця Чумаченка, буд.21 А, м.Запоріжжя, Запорізька обл., 69104       0612207059  
                                                                                 
                1. Баланс Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006
                на 31 грудня 2019   р.                                              
                                                                                 
Актив Код
рядка
На початок звітного року На кінець звітного
періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи 1000   3.8
первісна вартість 1001   3.9
накопичена амортизація 1002 ( ) -0.1
Незавершені капітальні інвестиції 1005    
Основні засоби: 1010 38,270.3 37,475.5
первісна вартість 1011 84,922.7 86,289.3
знос 1012 -46,652.4 -48,813.8
Довгострокові біологічні активи 1020    
Довгострокові фінансові інвестиції 1030    
Інші необоротні активи 1090    
Усього за розділом I 1095 38,270.3 37,479.3
II. Оборотні активи      
Запаси: 1100 1,768.2 1,670.1
у тому числі готова продукція 1103    
Поточні біологічні активи 1110    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 30.9 179.7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 43.1 46.9
у тому числі з податку на прибуток 1136    
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155    
Поточні фінансові інвестиції 1160    
Гроші та їх еквіваленти 1165 318.0 619.6
Витрати майбутніх періодів 1170   14.0
Інші оборотні активи 1190 2.9 0.9
Усього за розділом II 1195 2,163.1 2,531.2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
1200    
Баланс 1300 40,433.4 40,010.5
                                                                                 
Пасив Код
рядка
На початок звітного року На кінець звітного
періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400   23.0
Додатковий капітал 1410 46,205.4 47,314.4
Резервний капітал 1415    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -5,963.1 -8,244.9
Неоплачений капітал 1425 (   ) ( )
Усього за розділом I 1495 40,242.3 39,092.5
II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування
та забезпечення
1595    
III. Поточні зобов’язання      
Короткострокові кредити банків 1600    
Поточна кредиторська заборгованість за:      
довгостроковими зобов’язаннями 1610    
товари, роботи, послуги 1615    
розрахунками з бюджетом 1620 8.1 8.8
у тому числі з податку на прибуток 1621    
розрахунками зі страхування 1625    
розрахунками з оплати праці 1630 35.0 38.1
Доходи майбутніх періодів 1665 34.7 804.0
Інші поточні зобов’язання 1690 113.3 67.1
Усього за розділом III 1695 191.1 918.0
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700    
Баланс 1900 40,433.4 40,010.5
                                                                                 
2. Звіт про фінансові результати
                                за   рік   2019 р.                              
                                                  Форма № 2-м                
                                                  Код за ДКУД 1801007
                                                                                 
Стаття Код
рядка
За звітний період За аналогічний
період
попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
2000 2,968.2  
Інші операційні доходи 2120 45,011.7  
Інші доходи 2240 197.1  
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 48,177.0 0.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 -2,377.2 ( )
Інші операційні витрати 2180 -48,033.8 ( )
Інші витрати 2270 -47.8 ( )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 -50,458.8 ( )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 -2,281.8 0.0
Податок на прибуток 2300 (   ) ( )
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350   -2,281.8     0.0  
                                                                                 
  Керівник                                             В.П.Ротко  
                                        (підпис)                     (ініціали, прізвище)  
                                                                 
  Головний бухгалтер                                             І.В.Головіна  
                                        (підпис)                     (ініціали, прізвище)